Korte toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2022

Algemeen 

In de geconsolideerde jaarrekening 2022 zijn de financiële gegevens opgenomen van Stichting NBD Biblion en de vier B.Vs waarvan de Stichting enig aandeelhouder is: NBD Biblion Technology Group B.V., NBD Biblion Services B.V., Bookarang B.V. en Aura Software B.V.

Toelichting op het resultaat 

De geconsolideerde omzet blijft een stijgende lijn laten zien en is in 2022 toegenomen met 11,4% (2021 +2,4%, 2020 +0,2% en 2019 +2,4%).). De verkoop van boeken is en blijft onze belangrijkste omzetpijler, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.  

Verdeling geconsolideerde omzet

Ondanks een stijging van de omzet wijkt het resultaat 2022 (€435K) aanzienlijk af van het resultaat 2021 (€2.1 miljoen) en 2020 (€3 miljoen). Dit heeft alles te maken met enkele bijzondere posten:

  • Afschrijving goodwill (2022 en 2021) en afwaardering van de goodwill (2022)
  • Boekwinst verkoop pand Leidschendam ( 2021)
  • Afwaardering van het parkeerdek ( 2021)

Wanneer we het resultaat normaliseren na bovengenoemde bijzondere posten, dan fluctueert het resultaat veel minder en blijft deze geconsolideerd redelijk constant (€2-2,5 miljoen). 

Vaste Activa
De vaste activa dalen met €1.335.000. In 2022 hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in software voor ons nieuwe Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem en in de renovatie van ons parkeerdek. Tegelijkertijd zijn de afschrijvingen in 2022 hoger als gevolg van een afwaardering op de goodwill van Bookarang B.V. 

Goodwill
De goodwill heeft betrekking op de overname van Bookarang B.V. en Aura Software B.V. in 2021. Beide aankopen worden gezien als waardevol voor de Stichting NBD Biblion. De businesscases voor zowel Aura Software als Bookarang gaan uit van een realistisch groeiscenario en we hebben vertrouwen dat we de omzetdoelstellingen voor beide deelnemingen gaan halen.

Vermogen en liquiditeit

Zowel de eigen vermogenspositie en de liquiditeitspositie van NBD Biblion is positief. Het geconsolideerd eigen vermogen van NBD Biblion bedraagt per 31 december 2022 €35 miljoen. Het vermogen wordt grotendeels aangehouden in de vorm van liquide middelen, die vrij ter beschikking staan. Het vooruitzicht voor 2023 en daarna is positief. Het vermogen blijft ruim voldoende toereikend voor ontwikkeling en onderzoek en er is ruim voldoende buffer voor het opvangen van eventuele calamiteiten. 
Ook de solvabiliteit is gestegen ten opzichte van 2021 en is bijzonder goed. Zelfs wanneer de goodwill volledig uit de balans zou worden gehaald, blijft de solvabiliteitspositie ruimschoots voldoende: 

Solvabiliteistpositie

 

Jaarrekening 2022

Voor meer jaarcijfers en achtergrond, verwijzen wij naar onze geconsolideerde Jaarrekening 2022. Deze wordt gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.