Algemene voorwaarden NBD Biblion

1 juni 2023

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt (in alfabetische volgorde):

A.          Afnemer (of “jij” en “jouw”): iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep en iedere rechtspersoon, die onze wederpartij is bij offertes, aanbiedingen en mededelingen die door ons worden gedaan en/of die wederpartij is bij (een) Overeenkomst(en) met ons.

B.          Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

C.          Dienst: een door ons aan jou uit hoofde van de Overeenkomst te leveren dienst, waaronder (maar niet alleen) digitale content.

D.          Directe Schade: alle schade die direct voortkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis, waaronder de materiële beschadiging van zaken, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis mag worden verwacht, redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

E.          Indirecte Schade: alle schade die indirect voortkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis, waaronder (maar niet alleen) gevolgschade, omzetderving, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparing of verminderde goodwill in bedrijf of beroep.

F.           NBD Biblion (of “wij” en “ons”): de onderdelen van de NBD Biblion Groep, waaronder Stichting NBD Biblion (met KvK nummer 41150213) en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder (maar niet alleen): Aura Software B.V. (met KvK nummer 30100467), Bookarang B.V. (met KvK nummer 57153604), NBD Biblion Services B.V. (met KvK nummer 75730677) en NBD Biblion Technology Group B.V. (met KvK nummer 75730669).

G.          Overeenkomst: de contractuele rechtsverhouding, waarbij wij tegen vergoeding aan jou Producten verkopen of deze op een andere wijze aan jou ter beschikking stellen of waarbij wij tegen vergoeding Diensten leveren aan jou.

H.         Partij: jij of wij.

I.           Partijen: jij en wij tezamen.

J.          Product: een door ons aan jou uit hoofde van de Overeenkomst te leveren zaak.

Onder de term “schriftelijk” worden in deze Algemene Voorwaarden ook e-mails en an-dere elektronische berichten begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die wij uitbrengen en ook op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten. Als in de Overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, gaan de bepalingen van de Overeenkomst boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2.2.       Jouw algemene (inkoop)voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2.3.       Wij mogen eenzijdig wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen gelden na dertig (30) dagen nadat wij jou over de wijzigingen hebben geïnformeerd. Indien jij de wijzigingen niet accepteert en hier binnen die dertig (30) dagen schriftelijk melding van maakt bij ons, wordt dit als een opzegging van de Overeenkomst door jou gezien. De Overeenkomst wordt dan per direct beëindigd.

2.4.       Van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.5.       Deze Algemene Voorwaarden bevatten algemene bepalingen die op iedere Overeenkomst van toepassing zijn, ongeacht de aard van de Overeenkomst. In het geval Partijen een Overeenkomst aangaan van koop, huur, bruikleen, opdracht of aanneming van werk (of een andere benoemde overeenkomst als bedoeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen daarnaast bijzondere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing worden verklaard. Deze zullen in dat geval gelden naast c.q. in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bijzondere voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden prevaleren de bijzondere voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1.       Al onze uitgebrachte offertes, mededelingen of aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en wij kunnen deze altijd herroepen. Al onze offertes, mededelingen en aanbiedingen zijn maximaal dertig (30) dagen geldig, tenzij anders overeengekomen of vermeld door ons.

3.2.       De Overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke (order)bevestiging of op het moment dat wij met de uitvoering van de offerte zijn begonnen.

3.3.       Jij kunt een offerte alleen bevestigen op de manier als door ons aangegeven, bijvoorbeeld per e-mail of door invulling van ons (online) formulier.

3.4.       Mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze vertegenwoordigers of andere van onze tussenpersonen, binden ons alleen, indien deze daarna door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.5.       Aan getoonde of verstrekte voorbeelden kun je geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Duur

4.1.       Als sprake is van een duurovereenkomst en we hebben geen contractduur opgenomen in de Overeenkomst, is de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar.

4.2.       Tenzij we uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt de Overeenkomst daarna stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden, ook weer voor een periode van één (1) jaar. Na verlenging van de Overeenkomst kunnen zowel jij als wij de Overeenkomst eenzijdig schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, waarbij ook het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden blijft gelden.

Artikel 5. Wijziging en Annulering

5.1.       Het wijzigen van een Overeenkomst is mogelijk bij een akkoord van ons en gebeurt altijd in overleg. Van een wijziging is ook sprake wanneer de informatie die jij ons hebt gegeven niet overeenstemt met de werkelijkheid en leidt tot meer- of minderwerk.

5.2.       Eventueel meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijs-bepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Eventueel minderwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen en tarieven

6.1.       Onze prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en overige heffingen.

6.2.       Wij hanteren prijzen die zijn opgenomen in onze prijslijst voor de verkoop of terbeschikkingstelling van onze Producten en de verlening van onze Diensten.

6.3.       Wij mogen onze prijzen eenzijdig wijzigen. Wanneer sprake is van een prijs- en/of tariefverhoging zullen wij jou hiervan als dat redelijkerwijs mogelijk is van tevoren op de hoogte stellen. Wanneer jij het niet eens bent met deze prijs- en/of tariefverhoging, mag jij de Overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan ons. Indien jij de Overeenkomst niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk opzegt, word jij geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. 

6.4.       Wij mogen de overeengekomen prijs eenzijdig verhogen indien jij na het aangaan van de Overeenkomst wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Wij zullen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd kan worden aan deze wijzigingen meewerken, op voorwaarde dat de inhoud van de door ons te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7. Betaling

7.1.       Facturen worden, tenzij anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze betaald, zonder dat sprake is van een korting, verrekening of opschorting.

7.2.       Klachten over facturen moeten uiterlijk binnen twee (2) weken na de factuurdatum schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. Indien je niet binnen deze termijn klaagt over de factuur, wordt de factuur geacht juist te zijn en vervalt jouw recht van om je te beroepen op de onjuistheid van de factuur.

7.3.       Wanneer jij de facturen niet tijdig betaalt, mogen wij vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente in rekening brengen.

7.4.       Het niet tijdig betalen van onze facturen kan ertoe leiden dat wij jou de toegang tot onze (digitale) diensten ontzeggen.

7.5.       Alle door ons in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, als gevolg van het niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakomen door jou van jouw verplichtingen onder de Overeenkomst, ben je aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de factuurwaarde met een minimum van EUR 150 (zegge: honderdvijftig euro’s).

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1.       De Producten die wij aan jou geleverd hebben blijven ons eigendom totdat jij aan al jouw verplichtingen uit de Overeenkomst jegens ons hebt voldaan. De afgeleverde Producten zijn voor jouw rekening en risico op het moment van ontvangst van de Producten door jou en jij moet deze beschermen en verzekeren tegen schade, verlies en diefstal.

8.2.       De afgeleverde Producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. In geval van faillissement of surseance van betaling van jou is ook het gebruiken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet (langer) toegestaan. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen niet verpand worden en er mogen geen rechten op worden gevestigd.

8.3.       Het is derden niet toegestaan enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te vestigen of te doen gelden.

Artikel 9. Levering

9.1.       Wij streven ernaar de leveringstermijnen die we opgeven na te komen. Indien toch een overschrijding van een leveringstermijn dreigt, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

9.2.       Een door ons opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht jouw bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat jij de Overeenkomst in stand laat.

9.3.       Levering van Producten gebeurt volgens de voorwaarden zoals overeengekomen in de offerte, Overeenkomst of prijslijst.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen – maar niet alleen – auteursrechten, industriële rechten, modelrechten, merkenrechten, octrooien, naburige rechten, databankrechten en/of andere rechten tot bescherming van prestaties, op en in verband met de Producten en/of Diensten (waaronder begrepen onze metadata) berusten uitsluitend bij ons en/of onze licentiegevers. Ook eventuele nog door ons te deponeren, registreren, aan te vragen en/of op andere wijze te vestigen intellectuele eigendomsrechten berusten uitsluitend bij ons.

10.2.     Met uitzondering van het geval waarin sprake is van onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het jou niet toegestaan (delen van) onze Producten en/of Diensten te vermenigvuldigen, openbaar te maken of (het gebruik daarvan) op een of andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (waaronder, maar niet alleen, uitlenen, verhuren, leasen, verkopen of in bruikleen geven). Dit verbod omvat ook het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van deze handelingen. Indien de Overeenkomst ziet op het leveren van specifieke Producten zoals bibliotheekboeken waarbij het naar de aard van het Product duidelijk is dat wij beogen dat deze specifieke Producten door jou aan derden uitgeleend worden, kan jij onze toestemming om deze Producten uit te lenen veronderstellen. Wanneer jij twijfelt of hier sprake van is, neem dan contact met ons op. 

10.3.     Neem direct contact met ons op indien sprake is van een directe of indirecte inbreuk op rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, of indien een vordering of procedure daarover aanhangig is gemaakt. Jij mag, zonder onze schriftelijke toestemming, op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte, tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien wij beslissen, in of buiten rechte, tegen inbreukmakende derden op te treden, verleen jij daaraan alle door ons gevraagde medewerking.

10.4.     Indien van toepassing, verlenen wij voor de duur van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot het gebruik van de software die wordt gebruikt bij de werking van onze digitale Diensten en Producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.     Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde zijn wij alleen aansprakelijk voor jouw Directe Schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ons of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met jou overeengekomen garantieverplichting.

11.2.     Met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel zijn wij niet aansprakelijk voor Indirecte Schade.

11.3.     Onze aansprakelijkheid voor Directe Schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is beperkt tot:

a)          maximaal de factuurwaarde voor het Product of de Dienst; of

b)          indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, de factuur-waarde over de drie (3) maanden direct voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor Directe Schade, ongeacht de grondslag van de vordering, meer bedragen dan EUR 50.000,-- (zegge: vijftig duizend euro’s).

11.4.     Wij kunnen geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel indien jouw schade het gevolg is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en opzet van ons, onze bestuurders of onze feitelijk leidinggevenden.

11.5.     Schadeclaims moeten uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die schade, dan wel dertig (30) dagen na het moment waarop jij redelijkerwijs bekend kon zijn met die schade, schriftelijk, onderbouwd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden gemeld. Het niet tijdig en niet op juiste wijze melden van deze schade heeft tot gevolg dat jij al jouw rechten in verband met de schade verliest.

11.6.     Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, vrijwaar jij ons tegen aanspraken van derden in verband de door ons geleverde Producten en door ons verleende Diensten.

11.7.     Dit artikel laat onze wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingend-rechtelijke bepalingen onverlet.

Artikel 12. Klachten

12.1.     Wij produceren onze Producten met de grootste zorg. De geleverde Producten en, voor zover mogelijk, de verleende Diensten, moeten uiterlijk binnen één (1) maand na (af)levering worden onderzocht om te zien of deze beantwoorden aan de Overeenkomst. Alle klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen (maar niet alleen) klachten over de non-conformiteit van geleverde Producten en verleende Diensten, moeten uiterlijk binnen één (1) maand na aflevering schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat jij al jouw rechten in verband met die klacht verliest.

12.2.     Wij streven ernaar binnen één (1) week op jouw klacht te reageren.

12.3.     Beantwoorden de geleverde Producten niet aan de Overeenkomst dan zijn wij alleen gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde Product of vervanging van het afgeleverde Product. Wij mogen kiezen welke van deze opties het meest geschikt is voor ons in het specifieke geval.

Artikel 13. Garanties

13.1.     Wij stellen de Producten en Diensten met grote zorg samen, maar wij kunnen de juistheid en volledigheid van de Producten en Diensten niet garanderen en staan daar dan ook niet voor in. Wij, onze auteurs en onze licentiegevers bieden nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de door ons geleverde Producten en door ons verleende Diensten.

13.2.     Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, zal jij ons alle informatie en andere materialen die nodig zijn voor de levering van de Producten en/of uitvoering van de Diensten tijdig ter beschikking stellen. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en materialen.

13.3.     Voor door ons ingewerkt bindwerk hanteren wij een garantietermijn van één (1) jaar na factuurdatum. Dit betekent dat als binnen één (1) jaar na de factuurdatum blijkt dat de ingewerkte boeken niet voldoen aan de door ons gegarandeerde bindkwaliteit deze kosteloos vervangen worden.

13.4.     Voor niet-ingewerkte boeken en niet-boek materialen (AVM) geldt een garantietermijn van één (1) maand na factuurdatum. Indien deze producten niet voldoen aan de door ons gegarandeerde kwaliteit, vervangen wij deze kosteloos.

13.5.     De in dit artikel genoemde garanties zien uitdrukkelijk niet op gebreken die het gevolg zijn van onjuiste of gebrekkige aanlevering door derden.

13.6.     Voor Diensten waarbij wij in opdracht van jou materiaal printen en/of binden (ook wel aangeduid als Printing en Binding on Demand) hanteren wij een garantietermijn van één (1) maand na factuurdatum. Indien deze boeken niet voldoen aan de door ons gegarandeerde kwaliteit, vervangen wij deze kosteloos. Deze garantie ziet alleen op duidelijke fabricagefouten, misdrukken en/of bindfouten.

13.7.     Voor digitale Producten en/of digitale Diensten geldt dat wij ons redelijk zullen inspannen om jou de meest recente versie van het Product en/of de Dienst aan te bieden inclusief eventuele beveiligingsupdates en dat wij ons redelijk zullen inspannen om, indien dit is overeengekomen, het Product en/of de Dienst te integreren in jouw eigen digitale omgeving.

13.8.     Voor alle in dit artikel omschreven garanties geldt dat jij alleen een beroep op deze garanties kan doen indien jij aan al jouw verplichtingen op grond van de Overeenkomst ten opzichte van ons heeft voldaan.

Artikel 14. Overmacht

14.1.     Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, indien zij niet of niet langer uitvoering kunnen geven aan de Overeenkomst, indien dit een gevolg is van omstandigheden, die buiten de macht of risicosfeer van die Partij zijn gelegen. Als omstandigheden die buiten de macht van die Partij liggen gelden in ieder geval (maar niet uitsluitend): oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van directie of personeel van die Partij, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, de uitbraak van pandemieën of infectieziekten en de gevolgen daarvan, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van overheidswege en tekorten aan grondstoffen.

14.2.     Wanneer zich een situatie als in lid 1 van dit artikel bedoeld voordoet, meldt de desbetreffende Partij dit zo spoedig mogelijk aan de andere Partij. Partijen zullen overleggen over een mogelijke aanpassing van de Overeenkomst.

14.3.     In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat door jou bestelde Producten en/of Diensten tijdelijk niet meer voorradig zijn, mogen wij de door ons genoemde leveringstermijn verlengen met de tijd dat de tijdelijke overmacht voortduurt. Indien wij hiertoe overgaan, laten wij dit schriftelijk aan jou weten.

14.4.     In geval de (tijdelijke) overmacht langer dan drie (3) maanden duurt of de verwachting redelijkerwijs is gerechtvaardigd dat de (tijdelijke) overmacht langer dan drie (3) maanden zal duren, mag jij de Overeenkomst eenzijdig ontbinden.

Artikel 15. Ontbinding

15.1.     Indien jij één (1) of meer van jouw verplichtingen uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, kunnen wij de Overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, met directe ingang ontbinden, wanneer – indien nakoming niet al blijvend onmogelijk is – jij na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegund alsnog na te komen, nalaat om jouw verplichtingen na te komen, dit onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

15.2.     Indien jij niet in staat bent te voldoen aan opeisbare schulden, insolvent wordt, jouw faillissement wordt aangevraagd, indien (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd, jij jouw bedrijf staakt, sprake is van een geheel of gedeeltelijke stillegging of liquidatie van jouw onderneming, jouw bedrijf wordt overgedragen dan wel fuseert, of beslag wordt gelegd onder jou (en dit niet binnen dertig (30) dagen opgeheven wordt) of indien sprake is van een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel en deze langer duurt dan drie (3) maanden (of redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze langer dan drie (3) maanden duurt), mogen wij de Overeenkomst altijd zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding de Overeenkomst direct ontbinden.

15.3.     Indien wij de uitgave van het Product of de verlening van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft staakt, mogen wij zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding, de Overeenkomst met directe ingang ontbinden.

Artikel 16. Gevolgen van beëindiging

16.1.     Behalve in het geval dat de Producten door ons aan jou in eigendom zijn overgedragen, dient na beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk het gebruik van de Producten en/of Diensten gestaakt te worden en dienen deze (inclusief alle eventuele kopieën, afschriften en back-ups) onverwijld en voor eigen rekening en risico aan ons geretourneerd te worden. Vanaf het moment van beëindiging van de Overeenkomst heb jij geen toegang meer tot eventuele digitale Producten en/of digitale Diensten. Jij bent altijd verplicht ervoor te zorgen dat, indien van toepassing, de Producten zich bij teruggave in dezelfde staat bevinden als bij de aanvang van de Overeenkomst. Jij dient alle medewerking aan eventuele door of namens ons uit te voeren controles dat aan alle verplichtingen zoals in dit artikel omschreven is voldaan, te verlenen.

16.2.     Door beëindiging van de Overeenkomst worden alle vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Alle vorderingen dienen binnen uiterlijk zeven (7) dagen na het einde van de Overeenkomst te worden betaald.

16.3.     Wij zijn wegens de beëindiging van de Overeenkomst jegens jou nooit tot een schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding wegens schending door jou van jouw verplichtingen onder de Overeenkomst en onverminderd de overige aan ons in dat geval toekomende rechten.

16.4.     Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na de afloop, ontbinding of beëindiging van een Overeenkomst of van een daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst onverminderd gelden en zijn van toepassing op jou en jouw rechtsopvolgers.

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1.     Wij verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. Wij verwerken persoonsgegevens conform ons privacy statement (zie https://www.nbdbiblion.nl/privacy-statement). Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens voor en/of samen met jou worden verwerkt, zullen Partijen zodanige nadere overeenkomst(en) sluiten die op grond van de alsdan geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens vereist zijn.

Artikel 18. Vertrouwelijkheid

18.1.     Al de bedrijfsinformatie, daaronder (niet uitsluitend) begrepen werkwijzen, prijsmodellen, procedures, informatie over systemen, plannen, financiële cijfers, klanten documenten, software en knowhow die in het kader van de Overeenkomst wordt ontvangen dan wel waar jij over komt te beschikken, moet vertrouwelijk worden behandeld en geheim worden gehouden en op geen enkele wijze openbaar gemaakt of worden vermenigvuldigd . Deze verplichting moet door jou worden doorgelegd aan jouw werknemers en eventuele derden die met deze bedrijfsinformatie in aanraking komen.

18.2.     In het geval van een overtreding van de verplichting, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, bent jij een direct opeisbare boete van EUR 10.000,-- (zegge: tien duizend euro’s) verschuldigd voor de overtreding onverminderd ons recht om volledige vergoeding te vorderen van de door ons geleden en nog te lijden schade, terwijl jij ons hiervan bovendien direct schriftelijk op de hoogte stelt en ons alle medewerking verleent die nodig is om onze belangen in de gegeven omstandigheden te beschermen. 

Artikel 19. Overdraagbaarheid van de Overeenkomst

19.1.     Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan eventuele rechtsopvolgers. Jij bent verplicht op eerste verzoek van ons alle door ons voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

19.2.     Jij mag alleen jouw rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde in het geval van onze voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe.

Artikel 20. Rechtskeuze en geschillenbeslechting, onverbindendheid

20.1.     Op de Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

20.2.     Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Partijen dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten tussen ons en jou indien jij binnen de Europese Unie gevestigd bent, zullen in eerste aanleg worden beslist door de Rechtbank Den Haag. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Partijen dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten tussen ons en jou indien jij buiten de Europese Unie gevestigd bent, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn Den Haag. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.

20.3.     Indien één (1) of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden. In dat geval zullen Partijen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de bedoeling van Partijen, waarbij de strekking van deze Overeenkomst en de nietige bepalingen zo veel mogelijk behouden blijft.

Algemene voorwaarden 1 juni 2023 (PDF) 

biblion