Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer en de algemene voorwaarden van Stichting NBD Biblion. 

De inhoud van en de werking van deze website is door Stichting NBD Biblion met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting NBD Biblion kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Stichting NBD Biblion aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van deze website of als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deze website voor gebruiker. Stichting NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst. Degene die dat heeft aangeleverd, is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is dient altijd door jou op juistheid te worden geverifieerd. 

Stichting NBD Biblion behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van deze websites voor. Alle inhoud op deze website, waaronder de teksten, foto’s en filmpjes, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, inclusief databankrechten en andere rechten van Stichting NBD Biblion en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op (delen van) deze website te verveelvoudigen, openbaar te maken of (het gebruik daarvan) op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen (waaronder, maar niet beperkt tot, uitlenen, verhuren, leasen, verkopen of in bruikleen geven). U mag informatie op deze website slechts voor uw eigen persoonlijk gebruik raadplegen en/of in ongewijzigde vorm downloaden of afdrukken. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Stichting NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de content van websites van derden die via een hyperlink bezocht worden. Stichting NBD Biblion behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling (content op) de website te wijzigen en/of te verwijderen.

Klachten:

Stichting NBD Biblion zal klachten of opmerkingen over de website alsmede over de content op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Indien u klachten hebt over de inhoud van deze website kun u dit melden per e-mail via info@nbdbiblion.nl of per post via: Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer.

biblion