Klankbordgroepen

Wij ontwikkelen onze producten en diensten in samenwerking met onze klanten. Onze klanten worden daarom structureel en al in de ideeënfase betrokken bij onze strategie en (nieuwe en bestaande) producten en diensten. Een belangrijk instrument om inbreng van onze klanten te krijgen is onze klankbordgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van Nederlandse bibliotheekorganisaties.

Klankbordgroep Strategie

De Klankbordgroep Strategie bestaat uit maximaal 12 directeuren van Nederlandse bibliotheekorganisaties en overlegt met het bestuur over ontwikkelingen in de branche, hoofdlijnen van de strategie, de koers van de organisatie, en grote wijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening van NBD Biblion. Ook legt het bestuur in de klankbordgroep financiële verantwoording af over het omslagstelsel. 

Klankbordgroep Producten

De Klankbordgroep Producten bestaat uit maximaal 20 collectie-, educatie- en programmeringsmanagers van Nederlandse bibliotheken. Deze groep bespreekt onderwerpen zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en dienstverlening, in hoeverre het aanbod van NBD Biblion aansluit op de behoefte van bibliotheken, en de principes en overwegingen achter tarieven voor bestaande producten.  

Beide klankbordgroepen komen jaarlijks minimaal twee keer bijeen met het bestuur, leden van het MT en/of product owners.

Naast de twee klankbordgroepen bestaat onze klantvertegenwoordiging uit verschillende product-specifieke gebruikers- en pilotgroepen die tijdelijk van aard zijn.   

"Namens Bibliorura ben ik al vanaf het begin lid van de klankbordgroep van NBD Biblion. Jullie zijn een belangrijke partner van ons, onze grootste leverancier wat betreft de collectie. Daarom vind ik het belangrijk om een goede band met elkaar te onderhouden. Via de klankbordgroep zijn wij heel nauw betrokken bij nieuwe producten en verbeteringen. Mijn ervaring is dat er erg goed wordt geluisterd naar wat wij zeggen. Bovendien horen wij als een van de eersten wat er speelt. Dat vind ik ook een voordeel. Eigenlijk heeft lid zijn van de klankbordgroep nog beter uitgepakt dan ik had gedacht."

Annette Reyners
Coördinator Team Collecties Bibliorura

Heb je vragen over onze klantvertegenwoordiging en/of heb je interesse in deelname aan een van onze klankborgroepen? 

Neem contact met ons op!

 

 

Winkel NBD B